Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.apetytnadiete.eu

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca/Usługodawca – Marta Tomasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M&T Marta Tomasik-Czogała NIP: 9542839488;
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzysta z innych Usług sklepu Internetowego.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, które korzystają ze Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.apetytnadiete.eu za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
 7. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), dokumenty elektroniczne.
 8. Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.
 10. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego lub Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych lub Produktów ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów.
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Operator płatności – PayU.
 18. Operator kart płatniczych – operatorem kart płatniczych jest PayU.
 19. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.apetytnadiete.eu prowadzony przez Martę Tomasik.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  – rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty i Produkty Cyfrowe;
  – procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Każdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o Produkcie oznacza to Produkt, Usługę lub Produkt Cyfrowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT jeśli Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT).
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:
  – Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
  – Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  – Korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  – Korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowania;
  – Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do innych celów niż osobistego użytku.
 10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 11. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy. Klient może złożyć zamówienie zakładając konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.

Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
  – dostęp do Internetu
  – standardowy system operacyjny
  – standardowa przeglądarka internetowa
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail
 3. Warunkiem skorzystania z e-booków i materiałów elektronicznych:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – standardowa przeglądarka internetowa,
  – standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie..
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 6. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.
 7. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przesłanie e-mailem hasła Klienta.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 9. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

Składanie, realizacja i dostarczanie zamówień

 1. W celu zakupu Produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  – kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za E-book jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  – zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć Produkt.
 5. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

Korzystanie z produktu

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w sekcji „Wymagania techniczne” niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@apetytnadiete.eu
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnej umowy ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:- jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia;
  – świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.;
  – dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  – umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  – świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  – świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. treści cyfrowe, które nie zostały zapisane na nośniku materialnym) lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@apetytnadiete.eu
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.
Pobierając bezpłatne materiały ze strony www.apetytnadiete.eu wyrażasz zgodę na przesyłanie newslettera z informacjami o promocjach, produktach oraz usługach.

Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 4. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  – bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Postanowienia końcowe

Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2021 r.

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych sporządzona zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
  • Administrator – Marta Tomasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M&T Marta Tomasik-Czogała, NIP: 9542839488;
  • Polityka prywatności – niniejszy dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
  • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  • Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.apetytnadiete.eu wraz z jej podstronami oraz usługami (newsletter, formularz kontaktowy).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Tomasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M&T Marta Tomasik-Czogała, NIP: 9542839488.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@apetytnadiete.eu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych danych skutkować może niemożnością wykonania usługi lub podjęcia określonych działań.
 5. Udostępnienie danych, których Administrator nie potrzebuje i nie wymaga lub też większej ilości danych niż wymagana jest Państwa decyzją i oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. a lit. a RODO.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ściśle określonych celach:
  • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu ułożenia jadłospisu – dane są niezbędne dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością przygotowania jadłospisu;
  • w celu ułożenia jadłospisu – przetwarzane dane (np. alergie, choroby przewlekłe, waga, wzrost, płeć) są danymi szczególnej kategorii, dotyczącymi stanu zdrowia. Ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością przygotowania jadłospisu;
  • w celu kontrolowania postępów – zdjęcia sylwetki. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a;
  • w celach kontaktowych – dane są niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytania wysłane drogą mailową czy poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu kontaktu telefonicznego dla zrealizowania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wysyłki newsletteru – ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • w celach marketingowych – na podstawie Państwa zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f);
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. w celu wystawienia dokumentów księgowych lub prowadzenia rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Okres przechowania Państwa danych wynosi tyle ile czas realizacji usług oraz:
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego;
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody lub przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego;
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego;
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c okres ten wynosi pięć lat od rozwiązania umowy (art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń)
  • co do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres 1 roku od momentu ostatniego kontaktu mailowego.
 8. Administrator może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych:
  • Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 oraz Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland – w związku z wykorzystywaniem na stronie wtyczek społecznościowych oraz korzystaniem przez Administratora z portali społecznościowych Facebook oraz Instagram, na których posiada konta (polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php/);
  • PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186 – w związku z obsługą systemu płatności i transakcji na stronie internetowej (polityka prywatności dostępna pod adresem: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/);
  • MailerLite Limited z siedzibą w Irlandii, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia – w celu wysyłki newsletteru (polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy);
  • podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, informatyczną, administracyjną na rzecz Administratora;
  • urzędom i instytucjom państwowym w związku z wykonaniem obowiązków podatkowych i prawnych ciążących na Administratorze.
 9. Administrator zachęca Państwa do każdorazowego zapoznania się z dokumentami dotyczącymi prywatności wymienionych wyżej podmiotów.
 10. Podmioty, którym przekazywane są Państwa dane, takie jak Meta (Facebook, Messenger, Instagram) czy Mailerlite, działają na arenie międzynarodowej, co oznaczać może, że Państwa dane przekazywane będą poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Administrator oferuje możliwość otrzymywania bezpłatnego newsletteru. Zapisanie się na newsletter oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie Państwa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) celem marketingu bezpośredniego usług Administratora oraz przedstawiania Państwu informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak będzie skutkować niemożnością wysyłki newsletteru.
 12. Administrator oferuje możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej. Wypełnienie oraz wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie Państwa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) celem marketingu bezpośredniego usług Administratora oraz przedstawiania Państwu informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak będzie skutkować niemożnością nawiązania kontaktu.
 13. Informuję, że przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr tel. 606 950 000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 14. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w celu dostosowania do obowiązującego prawa w razie jego zmiany lub ulepszenia stosowanych procedur bezpieczeństwa danych. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej. Administrator każdorazowo zaleca zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.
 15. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Polityka cookies

 1. Administratorem jest Marta Tomasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M&T Marta Tomasik-Czogała, NIP: 9542839488 („Administrator”).
 2. Administrator za pośrednictwem strony wykorzystuje pliki cookies.
 3. Pliki cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które Państwo odwiedzają i przechowywane na Państwa urządzeniach, za pomocą których odwiedzacie Stronę.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
  • dostosowania strony do Państwa preferencji;
  • optymalizacji treści;
 5. Zgoda na przetwarzanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora, jest udzielana przez Państwa za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, której Państwo używają do przeglądania Strony.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące plików cookies, w tym ich usunięcie, może być dokonane przez Państwa samodzielnie i w każdym czasie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 7. Ograniczenie lub usunięcie plików cookies może wpłynąć na działalnie strony internetowej.

 

Dziękuję za uwagę.
Życzę Ci przyjemnego korzystania z mojej strony!M&T Marta Tomasik-Czogała